Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

FAMITO, spol. s r. o.
Se sídlem Kladská 1093/8a, 500 03 Hradec Králové, IČ 25252518,
Společnost zapsána v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v části C, č. vl. 10180

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (FAMITO, spol. s r. o., se sídlem Kladská 1093/8a, 500 03 Hradec Králové, IČ 25252518) ve smyslu ust. § 1751/1 občanského zákona a kupujícího pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.kabelka.cz

Úvodní ustanovení, objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese uvedené výše (dále ne „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákona se nepoužije.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem se řeší dle individuálně sjednaných podmínek, tj. Prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření takovéto kupní smlouvy, o této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho e-mailovou adresu uvedeno v objednávce.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty dle platné legislativy a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží.
 5. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, jsou závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu platnou v den odeslání objednávky, včetně expedičních nákladů, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 6. Po odeslání objednávky prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření smlouvy. Kupující má právo objednávku zrušit, tj. ddvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bude smlouva uzavřena za použití elektronických prostředků bude kupujícímu – spotřebiteli poskytnuta v textové podobě smlouva a znění všeobecných obchodních podmínek dle § 1827/2 z.č. 89/2012 Sb.
 7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem uvedených údajů a náležitostí.
 8. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 10. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Při registraci na webové stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 3. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů (k jejichž shromáždění a archivování udělil souhlas vyplněním registračního formuláře) z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Kupní smlouva je archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popřípadě je dlouhodobě nedostupné a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit i v případě, dojde-li k výrazným změnám v ceně zboží. O odstoupení od smlouvy bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonem podle údajů poskytnutých v objednávce.

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

 1. Kupující, který je spotřebitelem, tj. dle ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to formou odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uveřejněného na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře spotřebiteli bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží (např. přepravu), a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující zašle prodávajícímu do konce čtrnáctidenní lhůty oznámení o odstoupení dle § 1829 NOZ, kopii daňového dokladu a dále ve smyslu ust. § 1831 NOZ ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. na adresu: Kladská 1093/8a, Hradec Králové. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu buď fyzickým dodáním na provozovnu, nebo odesláním na adresu: Kladská 1093a/8, Hradec Králové. Bližší informace na tel.: 495 221 355.
 3. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu, a to ve smyslu ust. § 1833 NOZ. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, překontrolovat a přezkoušet.
 4. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání (nikoli ale náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy), které od něj na základě smlouvy přijal dle § 1832/1 NOZ, a to za zboží nakoupené přes e-shop kupujícím převodem na účet kupujícího. Pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dle § 1832 odst. 2 NOZ. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká.
 6. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 NOZ od smlouvy:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  e) o dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  f) na dodávku novin, periodik a časopisů,
  g) spočívající ve hře nebo loterii,
  h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy STÁHNOUT

Dodací podmínky

Dodací podmínky

Platba za zboží a způsob doručení

Způsob dodání zboží a způsob úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží při osobním odběru je následují: Osobní odběr zboží je možný na adrese: Kladská 1093/8a, Hradec Králové, a to po předchozí telefonické domluvě a  uhrazení objednávky formou  platební  metody  GoPay, formou platební metody PlatímPak nebo bankovním  převodem.

V případě, že si kupující nezvolí osobní odběr, bude mu zboží zasláno prostřednictvím přepravní společnosti. Kupující si může zvolit jednu z následujících přepravních společností: PPL, Nejvýhodnější doručení na adresu, ZásilkovnaČeská pošta.

V případě dodání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti si současně kupující může zvolit jednu z následujících variant způsobu úhradu kupní ceny, a to: dobírkubankovní převod (v tomto případě bude zboží odesláno kupujícímu, až po přijetí platby na účet prodávajícího), bezhotovostní platbu kartou prostřednictvím platební brány GOPAY, nebo formou platební medoty PlatímPak.

Platební metoda PlatímPak

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“).

Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží Kupujícím a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne Kupujícímu pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet Prodávajícího.

V případě, že Kupující využije službu PlatímPak nabízenou Prodávajícím a poskytovanou Bankou, je Kupující  povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.

Kupující uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.

Kupující bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz

Expediční a dodací lhůta

 1. Zboží prodávající expeduje ve lhůtě 1 až 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Dodací lhůta je obvykle o 1 až 3 pracovní dny delší než lhůta expediční, v závislosti na rychlosti doručení zboží přepravcem. V případě úhrady zálohovou fakturou začíná lhůta běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Je-li součástí objednávky zboží vyráběné na zakázku, lhůta dodání se přiměřeně tomuto prodlužuje.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Odpovědnost za poškození zboží

 1. Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží dobírkou nebo balíkem, převzetím od dopravce.

Prohlídka zboží

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při přechodu odpovědnosti (bezprostředně při jeho převzetí) za poškození zboží.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 3. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpovědnosti za poškození zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění dle § 1921 odst. 2 NOZ. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.
 4. Kupující je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční podmínky uvedené v českém jazyce a těmito se řádně řídit.

Práva z vadného plnění, záruční a reklamační podmínky

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  – má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  – se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  – zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v odstavci 2 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, s výjimkou:
  -zboží, u kterého byla ujednána nižší cena z důvodu vady zboží
  -opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užitím
  -u použitého zboží vada odpovídající opotřebení, kterou věc měla již při převzetí kupujícím
 6. Právo z vadného plnění rovněž kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc vadu má nebo kupující sám vadu způsobil.
 7. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. 

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. 

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,

 se vada projeví opakovaně,

 je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

 je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc odeslána, běží lhůta od dojítí věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost.
 2. Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:
  1. neodborným použitím či skladováním zboží
  1. mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním
  1. živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  1. jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)

Místo uplatnění reklamace

 1. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. V případě reklamace prodávající doporučuje kupujícímu  prodávajícího předem kontaktovat, telefonicky nebo e-mailem, z důvodu dohody na dalším postupu. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je nutno předložit doklad o nákupu zboží a udání důvodu reklamace. Jako doklad pro vyřízení reklamace v záruční době slouží pokladní doklad, faktura nebo jiný věrohodný způsob, kterým kupující prokáže existenci kupní smlouvy s prodávajícím ohledně reklamovaného zboží. Reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím  nedohodne na lhůtě delší (§ 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.). Podmínkou pro běh této lhůty však je, že kupující  k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.
 2. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo zásilkovou službou).
 3. V případě, že nebude zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nesplňující záruční podmínky nemůže prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých s vyřizováním této reklamace. V případě neoprávněné reklamace ze strany kupujícího v rozporu s § 2909 OZ (dobré mravy) ale prodávajícímu náleží náhrada vzniklé škody.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím. Kupující dále potvrzuje, že jedná dobrovolně a současně potvrzuje byl v části “Zásady ochrany osobních údajů” podrobně informován, poučen a seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Slevové kupóny

 1. Prodávající poskytuje (nelze je samostatně zakoupit) slevové kupóny v elektronické podobě, a to zejména na stránkách svého e-shopu, na sociálních sítích (Facebook, Instagram), na vyhledávači módy (Glami), jako součást obchodní nabídky (newsletter), zasláním na e-mail kupujícího. Slevové kupóny prodávajícího mají buď předem danou nominální hodnotu nebo se jedná o procentuální slevu z ceny. Slevové kupóny jsou přenosné. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Podmínky uplatnění slevového kupónu

 1. Každý slevový kupón obsahuje odkaz na stránky prodávajícího, hodnotu slevového kupónu, specifikaci slevy, kód slevového kupónu a datum platnosti.
 2. Slevový kupón lze kupujícím uplatnit v rámci objednávky, a to v části objednávky „Kód kupónu“, kde je třeba zadat kód slevového kupónu v části  „Použít kupón“.
 3. V rámci jedné objednávky nemůže být uplatněno více slevových kupónů.
 4. Slevový kupón nelze rozdělit na více objednávek.
 5. Dodatečné uplatnění slevového kupónu v již vytvořené objednávce není možné.
 6. Hodnota slevového kupónu bude při zadání objednávky automaticky odečtena z celkové ceny.
 7. Slevový kupón lze uplatnit jak na celou objednávku, tak i na jednotlivý produkt. V obou případech ale musí být při uplatnění slevového kupónu součet ceny zboží v košíku nebo hodnota objednávaného produktu v košíku vždy minimálně o 1,- Kč vyšší než je hodnota slevového kupónu. Použití slevového kupónu může být dále omezeno v rámci konkrétní akce, a to minimální částkou objednávky nebo minimálním množstvím objednávky.
 8. Slevové kupóny nelze vzájemně kombinovat v rámci jedné akce, pokud není u konkrétní akce stanoveno jinak.
 9. Slevové kupóny nelze kombinovat s dárkovými poukazy.
 10. V případě, že kupující objednávku zboží stornuje, nebo odstoupí od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě, slevový kupón se stane neaktivní.  V tomto případě vystaví a zašle prodávající na žádost kupujícího nový slevový kupón.
 11. Kód slevových kupónů přestane platit v okamžiku jeho použití. Prodávající neodpovídá za ztrátu či odcizení kódu slevového kupónu po odeslání kupujícímu.
 12. Slevový kupón nelze směnit za hotovost.
 13. Slevový kupón nelze použít k úhradě dopravy.

Dárkové poukazy a podmínky jejich nákupu

 1. Prodávající má v nabídce svého e-shopu dárkové poukazy v hodnotách 300,- Kč, 500,- Kč a 1.000,- Kč, které si kupující může zakoupit vložením do košíku v rámci e-shopu.
 2. Každý dárkový poukaz obsahuje hodnotu poukazu, logo prodávajícího, datum platnosti a unikátní kód.
 3. Platnost každého dárkového poukazu je 6 měsíců ode dne data jeho vystavení.
 4. Dárkové poukazy jsou přenosné.

Podmínky uplatnění dárkového poukazu

 1. Dárkový poukaz lze kupujícím uplatnit v rámci objednávky, a to v části objednávky „Kód kupónu“, kde je třeba zadat kód dárkového poukazu v části  „Použít kupón“.
 2. V rámci jedné objednávky může být uplatněno i více dárkových poukazů.
 3. Dárkový poukaz nelze rozdělit na více objednávek.
 4. Dodatečné uplatnění dárkového poukazu v již vytvořené objednávce není možné.
 5. Hodnota dárkového poukazu bude při zadání objednávky automaticky odečtena z celkové ceny.
 6. Dárkový poukaz lze uplatnit jak na celou objednávku, tak i na jednotlivý produkt. V obou případech ale musí být při uplatnění dárkového poukazu součet ceny zboží v košíku nebo hodnota objednávaného produktu vždy minimálně o 1,- Kč vyšší než je hodnota dárkového poukazu.
 7. Dárkové poukazy nelze kombinovat se slevovými kupóny.
 8. V případě, že kupující objednávku zboží stornuje, nebo odstoupí od smlouvy, ze strany  prodávajícího dojde k reaktivaci dárkového poukazu, aby jej mohl kupující opětovně použít.
 9. Kód dárkového poukazu přestane platit v okamžiku jeho použití. Prodávající neodpovídá za ztrátu či odcizení kódu dárkového poukazu po odeslání kupujícímu.
 10. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
 11. Dárkový poukaz nelze použít k úhradě dopravy.
 12. Cena dárkových poukazů je včetně DPH.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem vyvěšení na níže uvedených internetových stránkách.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupení ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30. 03. 2023